دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

لیست نمایندگان فروش کتابهای خیلی سبز در شهرستان

نام خانوادگي

كتاب فروشي

شهر

تلفن/فكس

 

آقای بافنده

بانك كتاب تبريز

تبريز

3363090-0411

 

3363070

 

3364840

 

آقای ظرافت

ظرافت

اروميه

2228391-0441

 

2242667

 

آقای اسپان منش

اوستا

مشهد

2256484-0511

 

آقای خموئيان

خموئيان

اروميه

 

1-2244550-0441

 

2234650

 

آقای ايزدي

رشد

اهواز

3-2217000-0611

 

2230332

 

آقای اسكندري

كتابسراي دبيران

سنندج

8713241719

 

3244754

 

آقای يزدانجو

ياس

مشهد

2220200-0511

 

2229011

 

2258998

 

آقای رستگار

رستگار

رشت

3237595-0131

 

8850900

 

3234002

 

آقای مرندي

كتاب دانش

كرمانشاه

7234987-0831

 

7286317

 

آقای بيرجندي

بهمن

كرج

2263689-0261

 

66569824

 

40-66910839

 

آقای عاقله

آرياكتاب

قزوين

 

3348930-0281

 

3344652-

 

آقای بصيرت

آينده سازان

سبزوار

2222118-0571

 
 

آقای اسدي

شهركتاب

شوشتر

6224375-0612

 

6224376

 
 

خانم قزوانچاهي

-------------

آمل

2224248-0121

 

آقای مهدوي

المهدي

كرمان

4-2251583-0341

 

2251359

 

آقای عرب

دنياي كتاب خرد

شيراز

2335169-0711

 

2341128

 

آقای حامي

حامي

ساري

2222227-0151

 

2222597

 

آقای وفايي

انديشه

اراك

2245430-0861

 

آقای وطن خواه

فروزش

تبريز

3369525-0411

 

3352944

 

آقای برومند

ميلاد

رشت

2239686-0131

 
 

آقای اميري

دانش پژوهان

كرمانشاه

8234968-0831

 
 

آقای چرخابي

پخش گلفام

اصفهان

2224201-0311

 
 

2215370

 
 

آقای مجلسي

مجلسي

خرم آباد

6612211457

 
 

آقای پوررضا

مجتمع فني مهران

رشت

 

9-2244488-0131

 

آقای سعيدي

فرهنگ

كرمان

2268317-0341

 

2224608

 

آقای خاكساريان

خاكساريان

ساري

2229296-0151

 

2215370

 

آقای دهقان زاده

برادران دهقان

قائمشهر

2227040-0123

 

آقای رشيدي

ماهان

سنندج

 

3236697-0871

 

آقای نيك سرشت

كتابسراي آفتاب

تبريز

5562049-0411

 

آقای درخشان

پخش كتاب شيراز

شيراز

6293121-0711

 

6294605-0711

 
 

آقای رئوف

رئوف

مشهد

3443408-0511

 
 

آقای آرشام دهقان

پارسه

شيراز

2350772-0711

 
 

آقای رشيدا

دهخدا

بابل

2298901-0111

 

2220220

 

آقای صياد

رشد

بهبهان

2221620-0671

 
 

آقای لطیفی

همدان

8112512905

 
 

آقای احمديان

معلم

شهربابك

4221900-0392

 

برادران

چشمك

يزد

6261770-0351

 

قليچ

شباويز

آمل

2224218-0121

 

شيرآشياني

شيرآشياني

نكاء

5622056

 

مجلسي

مجلسي

خرم آباد

22114-0661

 

چراغ چشم

سپيد

دزفول

2249361-0641

 

صفرچي

كانون كتاب شوشتر

شوشتر

6210016-0612

 

خ قاسمي

اميرمهدي

شاهين دژ

4231900-0482

 

كمانگر

دانشمند

كرمانشاه

7282044-0831

 

رزقي

خوارزمي

بيرجند

2222221-0561

 

ملك محمودي

كتاب ملك

اليگودز

2222837-0664

 

عشقي نژاد

امير

اراك

2249749-0861

 

ظاهري

پائيزان

كرمانشاه

7289530-0831