دوستان خوب و مهربان، ما از تاریخ 90/6/9 رفتیم به آدرس www.kheilisabz.com بیاین او‌نجا

لیست نمایندگان فروش کتابهای خیلی سبز در تهران

نام خانوادگی

کتاب فروشی

تلفن

آقای هاشميان

پخش هاشميان

66499624

66492416

آقای طلايي

گيتامهر

66403030

66963772

آقای گل محمدي

راه رشد

9-66481148

1-66955230

آقای حسين زاده

باستان

66401622

آقای حميدزاده

بوستان

66419408

66962020

آقای عابديني

راهيان دانش

66492037

آقای عباس حميدزاده

صبا

66961115

66957522

آقای ياشارحميدزاده

خوشه

66402649

66408601

آقای فرشادكاظمي

پخش كتاب تهران

66493221

66405448

66468170

آقای شاه كمالي

پخش همراه

66975665

آقای قهرماني

ترنم دانش

66488186

66488747

آقای فخرايي

بورس كتاب آموزشي

66491858

66475651

وب سایت آدینه بوک

آدينه بوك

88326622

خانم خوانين زاده

حاميم

66475613

آقای محبوبي فر

اميد دانش

55810239